ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN www.Q-WISH.com
Homestead/Q-Wish
Maanlicht 7
5268JC Helvoirt
Netherlands
Telefoonnummer: 0653863974
E-mailadres: q-wish@ziggo.nl
KvK-nummer: 52045765
Btw-identificatienummer: NL164527643B01

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten en/of overige verbintenissen van Q-Wish (in deze voorwaarden nader te noemen "Q-Wish") met derden (nader te noemen "de wederpartij"). Het door de wederpartij accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij die toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.2. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na schriftelijke bevestiging door Q-Wish.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen door of namens Q-Wish gedaan, zijn vrijblijvend. Q-Wish kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.

2.2. De beschrijvingen en specificaties welke op de website staan omtrent de diverse producten, zijn alle gebaseerd op informatie van de fabrikant van het betreffende product. Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de wederpartij te worden geaccepteerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1. Bestellingen geschieden door middel van het door de wederpartij invullen van een online bestelformulier, danwel door het doen van een bestelling per e-mail, fax, telefoon of post.

3.2. De bestelling door de wederpartij wordt door Q-Wish beschouwd als een bindend aanbod. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het door Q-Wish is ontvangen.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Indien niet anders is vermeld, zijn alle prijsopgaven inclusief omzetbelasting en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten. De verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij.

4.2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering van het product stijgen, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat Q-Wish de prijsverhoging aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5: Bedenktijd

5.1. Gedurende veertien werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de wederpartij het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5.1 kan Q-Wish, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de wederpartij in rekening brengen. stoffen kunnen niet retour gezonden worden.

5.3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5.1 heeft de wederpartij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Q-Wish betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.

5.4. De wederpartij kan zich niet op ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 5.1, beroepen indien de koop:

  • zaken betreft waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Q-Wish geen invloed heeft;
  • zaken betreft die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de wederpartij;
  • zaken betreft die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • zaken betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (op maat geknipte stoffen);

5.5. De wederpartij dient het beroep op ontbinding per e-mail te doen aan Q-Wish (q-wish@ziggo.nl) binnen de hierboven bedoelde termijn van veertien werkdagen. Q-Wish zal de wederpartij op dat moment inlichten over de procedure voor teruggave van de bestelling (te denken valt aan het nummer van teruggave, verzendvorm en bezorgadressen).

Artikel 6: Levertijden

6.1. De levertijd wordt door Q-Wish (op de website) zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Zij gelden slechts als indicatie. Q-Wish spant zich in om binnen de aangegeven tijd, doch uiterlijk binnen dertig dagen na bestelling, te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Q-Wish.

6.3. Indien de zaken niet binnen dertig dagen na bestelling zijn geleverd, kan de wederpartij (indien dit een consument betreft) de koop onmiddellijk ongedaan maken.

6.4. Indien de wederpartij niet als consument gekwalificeerd kan worden, kan de overeenkomst niet worden ontbonden of geannuleerd, evenmin kan de ontvangst en/of betaling van de zaken worden geweigerd wegens overschrijding van de levertijd, tenzij de overschrijding van de levertijd meer dan het dubbele is van de opgegeven levertijd en mits Q-Wish eerst terzake schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om alsnog te leveren.

Artikel 7: Levering en risico

7.1. Levering geschiedt door toezending van de bestelde zaak aan het door de wederpartij opgegeven adres. Indien het opgegeven adres na bestelling wordt gewijzigd, kan dit kosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2. Het risico van de zaak komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aflevering van de zaak op de plaats van bestemming.

7.3. De wederpartij is verplicht mee te werken aan de aflevering van de zaken. Bij niet-nakoming daarvan is de wederpartij de koopprijs verschuldigd, alsmede aansprakelijk voor de gemaakte kosten en de overige door Q-Wish geleden schade.

7.4. Q-Wish is gerechtigd om de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

7.5. Q-Wish is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de bestelde zaken niet beschikbaar zijn. De wederpartij wordt ommegaand op de hoogte gesteld van de ontbinding van de overeenkomst. Indien er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal deze betaling zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, ongedaan worden gemaakt.

Artikel 8: Reclames

8.1. De wederpartij is verplicht de door Q-Wish geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid en/of hoedanigheid van de zaken en eventuele transportschade, alsmede eventuele (ander)e zichtbare gebreken, dient de wederpartij binnen acht werkdagen na aflevering aan Q-Wish te melden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

8.2. Bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken, is de wederpartij verplicht Q-Wish hiervan binnen zeven dagen nadat het gebrek werd ontdekt door de wederpartij danwel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan Q-Wish mede te delen, onder opgave van de aard en het aantal van de gebreken c.q. tekortkomingen, op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

Artikel 9: Betaling

9.1. Ten aanzien van de betaling bestaan de volgende betaalwijzen: 
Vooraf betalen per bank/giro-overschrijving of IDEAL, Giropay of Bancontact.
In beginsel is de wederpartij gerechtigd een van bovenstaande wijzen van betaling te kiezen bij de bestelling.

9.2. Betaling dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Q-Wish is gerechtigd, indien de wederpartij niet tijdig tot de betaling is overgegaan, de overeenkomst te ontbinden danwel de nakoming daarvan op te schorten.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Q-Wish geleverde zaken. Q-Wish behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de (koop)prijs daarvan geheel is voldaan.

10.2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Q-Wish, is Q-Wish gerechtigd de aan haar toebehorende zaken, voor rekening van de wederpartij, terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, hij machtigt Q-Wish onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.

10.3. Het is de wederpartij niet toegestaan om de geleverde zaken te verpanden danwel aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom van die zaken niet van Q-Wish op de wederpartij is overgegaan.

Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid

11.1. Q-Wish verstrekt aan de wederpartij een garantie van 1 jaar op alle door haar geleverde zaken waarop garantie van toepassing is.

11.2. Aansprakelijkheid van Q-Wish is in alle gevallen uitgesloten indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.

11.3. Q-Wish is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien Q-Wish in dat geval gehouden is de schade aan de wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan Q-Wish gedane uitkering, te vermeerderen met het door Q-Wish verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

11.4. Q-Wish heeft evenwel het recht, naar haar keuze, in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11.3, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren, in plaats van het betalen van schadevergoeding.

11.5. Q-Wish is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder wordt begrepen, maar welke niet is beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het niet kunnen realiseren van levertijden zoals bedoeld in artikel 6.

11.6. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Q-Wish, voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Q-Wish jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij Q-Wish heeft gereclameerd.

11.7. Indien de wederpartij dient te worden gekwalificeerd als een consument, zijn op de koop de dwingendrechtelijke bepaling uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Indien Q-Wish tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens de wederpartij, kan dit Q-Wish niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien danwel een omstandigheid die buiten haar invloedsfeer ligt.

12.2. In een dergelijk geval van overmacht is Q-Wish gerechtigd haar (leverings) verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt danwel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Q-Wish nimmer tot schadevergoeding verplicht.

12.3. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, molest, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, brand, stakingen of andere werkonderbrekingen en het geval dat leveranciers van Q-Wish in gebreke blijven met de aflevering.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van Q-Wish, uit welke naam en uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

13.2. Q-Wish kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:

  • van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
  • van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
  • executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.

13.3. In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de wederpartij aan Q-Wish verschuldigd is, terstond volledig opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Q-Wish op volledige schadevergoeding.

13.4. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Q-Wish wordt aanvaard, is de wederpartij ter zake schadevergoeding aan Q-Wish een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

Artikel 14: Gegevensverstrekking door wederpartij

14.1. De wederpartij dient Q-Wish in kennis te stellen van naam en achternaam, sofi-nummer, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer en emailadres. Zolang deze informatie niet is verstrekt, is geen sprake van een koopovereenkomst.

14.2. De verstrekte gegevens zullen door Q-Wish zorgvuldig worden behandeld, een en ander met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschilbeslechting

15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Eventuele geschillen tussen Q-Wish en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zwolle-Lelystad, een en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de sector kanton.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1. Q-Wish is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Q-Wish aangekondigde tijdstip. Q-Wish zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

16.2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

16.3. Alle foto's op deze website zijn eigen foto's van Q-Wish en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden.